Voorwaarden


ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN van Euretco B.V. en Euretco Financial Services B.V., hierna zowel tezamen als afzonderlijk aan te duiden als “Euretco”, beide gevestigd te Hoevelaken.

Versie 1 januari 2013

 

ARTIKEL 1 – Toepasselijkheid.

1.1         Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Euretco producten en/of diensten van welke aard en onder welke benaming dan ook aan een klant levert (inclusief producten en/of diensten die langs de elektronische weg worden aangeboden).

1.2         Daar waar in deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden de term ´klant´ wordt gebruikt, wordt daaronder verstaan een wederpartij die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn niet van toepassing op aanbiedingen aan en overeenkomsten met consumenten.

1.3         Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn niet van toepassing op het door Euretco aangeboden centrale betalingsverkeer. Op deze dienst is het meest recente Algemeen Leveringsreglement van Euretco van toepassing is; dit reglement en wijzigingen daarop worden separaat overeengekomen met de desbetreffende afnemers.

1.4         Afwijkende of aanvullende voorwaarden van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of per e-mail tussen partijen zijn overeengekomen.

1.5         De toepasselijkheid van inkoop- en andere algemene voorwaarden van de klant en/of een derde wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

ARTIKEL 2 – Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst.

2.1         Alle aanbiedingen, offertes en andere uitingen van Euretco betreffende haar producten en diensten zijn vrijblijvend, exclusief BTW en binden Euretco niet. De aanbiedingen, offertes en andere uitingen van Euretco gelden slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order, tenzij door Euretco schriftelijk of per e-mail anders is vermeld. Alle orders worden door Euretco vrijblijvend genoteerd.

2.2         Een overeenkomst komt slechts tot stand indien Euretco een order van de klant schriftelijk of per e-mail heeft bevestigd of een aanvang heeft gemaakt van de uitvoering van de overeenkomst. Orderplaatsing en –aanvaarding geschiedt uitsluitend schriftelijk of per e-mail.

2.3         Indien de klant een order heeft geplaatst door (i) intekening op beursartikelen dan wel (ii) op mandaten door Euretco op artikelniveau in te vullen, komt de overeenkomst tot stand door invulling door de klant van zijn door Euretco verstrekte relatienummer en zijn (handels-)naam op daarvoor bestemde formulieren, met inachtneming van hetgeen hierna is bepaald. Een dergelijke order wordt nader aangeduid als “blokorder”. Euretco heeft bij blokorders te allen tijde het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, waaronder begrepen het leveren van een kleinere hoeveelheid aan de klant, indien het op grond van de uiteindelijke intekening voor Euretco niet mogelijk is de order, althans in volle omvang, bij een van haar leveranciers te plaatsen.

2.4         Afspraken over wijziging, aanvulling of annulering c.q. ontbinding van een order of overeenkomst zijn slechts bindend nadat en voor zover Euretco deze schriftelijk of per e-mail aan de klant heeft bevestigd, tenzij door Euretco al een aanvang van de uitvoering van een dergelijke afspraak is gemaakt.

2.5         Bij mondelinge en/of telefonische orders, alsmede bij blokorders, berust het risico van vergissingen en de bewijslast van het bestaan inclusief de omvang van de overeenkomst bij de klant.

2.6         De klant zal Euretco steeds tijdig en volledig voorzien van informatie die Euretco of door haar in te schakelen derden nodig heeft resp. hebben voor de levering van de overeengekomen producten en/of diensten. De klant staat ervoor in dat door haar verstrekte informatie juist is en geen inbreuk maakt op rechten van derden. In tekeningen, afbeeldingen, catalogi, websites, offertes, reclamemateriaal, normalisatiebladen e.d. vermelde maten en gegevens zijn voor Euretco niet bindend, behoudens indien door Euretco uitdrukkelijk anders is vermeld.

2.7         Door de klant verstrekte persoonsgegevens zullen geen inbreuk maken op aanspraken van derden. De klant staat er voor in dat ter zake van die gegevens is voldaan aan de op het moment van verstrekking geldende wetgeving ter bescherming van persoonsgegevens en dat het Euretco wettelijk is toegestaan van die gegevens gebruik te maken.

 

ARTIKEL 3 – Annulering overeenkomst en tussentijdse aanpassing.

3.1         Euretco is gerechtigd een door haar met de klant gesloten overeenkomst te annuleren, zonder daarbij aan de klant enige vergoeding verschuldigd te zijn, bij overschrijding van de levertijd door de leverancier van de desbetreffende producten of in het geval de betreffende leverancier anderszins jegens Euretco tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen.

3.2         Euretco is te allen tijde gerechtigd een overeengekomen prijs te wijzigen op grond van wettelijke verhogingen van invoerrechten, accijnzen, heffingen en belastingen en in het algemeen alle overheidsmaatregelen, die mede de prijs van de verkochte producten bepalen. Euretco deelt een prijswijziging zo spoedig mogelijk aan de klant mee.

3.3         Euretco behoudt zich te allen tijde het recht voor geringe afwijkingen in de door haar aangeboden en/of verkochte producten dan wel in de samenstelling daarvan door te voeren. Euretco dient dergelijke afwijkingen zo spoedig mogelijk ter kennis van de klant te brengen.

 

ARTIKEL 4 – Aflevering en kosten van aflevering.

4.1         De aflevering van verkochte producten wordt geacht te hebben plaatsgevonden:

  1. indien de producten door of namens de klant worden afgehaald, op het moment van in ontvangstneming van de producten;
  2. indien de producten worden verzonden door tussenkomst van een beroepsvervoerder, op het moment dat de producten door de beroepsvervoerder bij de klant zijn bezorgd;
  3. indien de producten door Euretco zelf worden verzonden door een eigen vervoermiddel, op het moment van overdracht op de vestiging van de klant en/of de door de klant aangewezen derde. 

4.2       Vanaf het moment van aflevering als bedoeld in lid 1, zijn de producten voor risico van de klant.

4.3       De levering van producten geschiedt franco huis (“Delivered Duty Paid”) in Nederland bij een minimale netto koopsom van € 300,- tenzij Euretco anders bepaalt. Euretco is gerechtigd dit bedrag aan te passen overeenkomstig de verhogingen krachtens de voorwaarden van de MODINT. Leveringen buiten Nederland geschieden overeenkomstig het voorgaande franco grens (“Delivered At Frontier”), tenzij Euretco anders bepaalt. Bij leveringen onder dit minimum bedrag kunnen vracht- en behandelingskosten in rekening worden gebracht. Extra vrachtkosten voor expresse zendingen in opdracht van de klant worden aan deze in rekening gebracht.

4.4       In geval van beschadiging bij beroepsvervoer, te constateren bij aflevering, dient op het ontvangstbewijs van de beschadiging aantekening te worden gesteld. In alle gevallen van geconstateerde beschadiging bij vervoer dient dit binnen 5 werkdagen na ontvangst schriftelijk aan Euretco te worden gemeld.

4.5       Indien de klant de producten niet of niet tijdig afneemt, is zij zonder ingebrekestelling in verzuim. Euretco is in dat geval gerechtigd de producten voor rekening en risico van de klant op te slaan of deze aan een derde te verkopen. De klant blijft de koopsom, vermeerderd met de rente en de kosten (als schadevergoeding) verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de netto-opbrengst van de verkoop aan een derde.

 

ARTIKEL 5 – Leveringstermijn.

5.1         De termijn waarbinnen de overeengekomen producten en/of diensten aan de klant worden geleverd is op de orderbevestiging aangegeven.

5.2         Euretco heeft het recht de overeengekomen producten en/of diensten 10 werkdagen eerder te leveren dan de in de orderbevestiging vermelde aanvangsdatum van de leveringstermijn.

5.3         Euretco heeft het recht na het verstrijken van de in de orderbevestiging vermelde termijn het gekochte alsnog te leveren, zonder schadeplichtig te zijn. Deze naleveringstermijn is als volgt bepaald:

  • § indien het een order betreft waarbij levering binnen 30 dagen of meer overeengekomen is, bedraagt de naleveringstermijn 10 werkdagen;
  • § in alle andere gevallen bedraagt de naleveringstermijn 20 werkdagen.

Producten waarvan de uitlevering plaatsvindt na afloop van de naleveringstermijn kunnen door de klant worden geweigerd dan wel binnen vijf werkdagen na ontvangst worden geretourneerd, met dien verstande dat de klant alvorens te retourneren met Euretco overleg zal voeren over de wijze van retournering resp. de kosten daarvan. Bij gebreke hiervan wordt de klant geacht de producten zonder bezwaar te hebben aanvaard.

5.4         Ingeval aflevering plaatsvindt middels verzending door tussenkomst van een beroepsvervoerder, heeft Euretco recht op een verlenging van de in het vorige lid bedoelde naleveringstermijn met vijf werkdagen.

5.5         Een leveringstermijn wordt vastgesteld onder de voorwaarde dat de omstandigheden dezelfde blijven als ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst en de gekochte producten en/of diensten tijdig aan Euretco worden geleverd. Indien vertraging ontstaat ten gevolge van overmacht, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) bedrijfsgeschillen, rellen, ordeverstoring, brand, overstroming, oorlog, gebrek aan arbeidskrachten, energie, brandstof, materialen of vervoer, regelingen of verordeningen van enige overheid of overheidsinstantie, of enige andere omstandigheden waarop Euretco geen invloed kan uitoefenen, alsmede de omstandigheid dat de producten geheel of gedeeltelijk dan wel bepaalde onderdelen daarvan niet tijdig aan Euretco zijn afgeleverd, heeft Euretco het recht om te verlangen dat de levertijd wordt verlengd met de tijdsduur van deze vertraging, met dien verstande dat zodanige verlenging slechts mogelijk zal zijn tot maximaal 40 werkdagen, de in het derde en vierde lid genoemde naleveringstermijnen daaronder begrepen. Euretco zal de klant zo spoedig mogelijk informeren, indien zij bedoelde verlenging wenst te bewerkstelligen.

5.6         Indien de nakoming blijvend onmogelijk is wegens een Euretco als boven omschreven niet toerekenbare oorzaak en Euretco nog geen gebruik heeft gemaakt van haar bevoegdheid als omschreven in artikel 3 lid 1, is de klant bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat Euretco ten gevolge daarvan jegens hem schadeplichtig wordt.

5.7         De leveringstermijn kan onbeperkt worden verlengd met de tijd gedurende welke de klant aan Euretco enig verschuldigd bedrag, nadat dit opeisbaar is geworden, onbetaald heeft gelaten alsmede gedurende de tijd dat de klant niet aan een andere opeisbare verplichting voldoet.

5.8         In geen geval zal Euretco aansprakelijk zijn voor eventuele schade die de klant of derden lijden als gevolg van een overschrijding van een leveringstermijn, die derhalve nimmer als fataal zal gelden.

5.9         Bij gehele of gedeeltelijke eenzijdige beëindiging van de overeenkomst door de klant heeft Euretco het recht een schadevergoeding te vorderen gelijk aan 25% van het bedrag dat de klant bij uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen, tenzij Euretco kan bewijzen dat haar schade groter is. Eventuele kosten die Euretco reeds heeft moeten maken aan uitvoering van de overeenkomst vóór de beëindiging door de klant, zullen door de klant integraal verschuldigd worden aan Euretco, zulks onverkort de schadevergoeding als eerder geduid in dit artikel en de rente en kosten als hierna in artikel 6 genoemd.

 

ARTIKEL 6 – Betaling.

6.1         Betaling van facturen door de klant dient te geschieden binnen tien dagen na factuurdatum op een door Euretco aan te wijzen bank- of girorekening in euro`s en zonder enige korting. Dit laatste geldt niet indien een andere betalingstermijn resp. een korting uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen is.

6.2         Indien de klant niet of slechts gedeeltelijk binnen de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, is hij in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling is vereist. In dat geval is Euretco bevoegd de koopovereenkomst door een enkele schriftelijke verklaring te ontbinden, onverminderd andere uit de wet en/of het Algemeen Leveringsreglement voor Euretco voortvloeiende rechten.

6.3         In het in lid 2 genoemde geval brengt Euretco aan de klant over het openstaande factuur- bedrag een vertragingsrente in rekening welke op jaarbasis gelijk is aan de depositorente van de Europese Centrale Bank plus 6,25%, te verhogen (indien van toepassing) met de opslagrente zoals vastgesteld door de ABN AMRO Bank, een en ander met een minimum van 0,5% per 14 dagen of gedeelte daarvan. Deze rente wordt door Euretco steeds halfmaandelijks, te beginnen vanaf de datum dat de klant rente verschuldigd wordt, in de rekening-courant met de klant geboekt. De hiervoor bedongen rente wordt telkens over het saldo berekend.

6.4         Indien een de klant in verzuim geraakt en als gevolg hiervan Euretco buitengerechtelijke incassomaatregelen dient te nemen, is de klant – onverminderd eventuele latere meerdere proceskosten – aan Euretco verschuldigd aan kosten, verbonden aan voormelde buitengerechtelijke maatregelen, een bedrag over de verschuldigde hoofdsom plus rente, gelijk aan 15% over de totaalvordering tot € 3.000,- en 10% over de totaalvordering daarboven.

6.5         Alle door de klant verschuldigde bedragen zijn terstond en zonder ingebrekestelling opeisbaar ingeval de klant failliet wordt verklaard, door hem surseance van betaling wordt aangevraagd dan wel aan hem wordt verleend, hij onder curatele wordt gesteld, komt te overlijden alsmede ingeval van conservatoir beslag dat niet binnen 30 dagen is opgeheven of executoriaal beslag onder de klant, liquidatie van zijn rechtspersoon, dan wel vervreemding van zijn onderneming.

6.6         Bij betwisting van een deel post van enig factuurbedrag dient de klant het onbetwiste gedeelte van het factuurbedrag met inachtneming van de overige bepalingen van dit artikel in ieder geval steeds te voldoen.

6.7         Euretco mag orders die in gedeelten worden uitgevoerd per deellevering aan de klant factureren.

6.8         Door de klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en eerst vervolgens ter afdoening van opeisbare facturen, de oudste het eerste en daarop in volgorde van duur van openstaan naar factuurdata, dit ongeacht of de klant vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

6.9         Indien de klant bestaat uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen, is elk van die personen hoofdelijk gehouden de uit de overeenkomsten verschuldigde bedragen te voldoen.

6.10       Anders dan is bepaald in dit artikel en/of  uitdrukkelijk is overeengekomen tussen partijen, is de klant niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling en evenmin tot verrekening van verschuldigde bedragen.

 

ARTIKEL 7 – Reclames en retouren.

7.1         De klant moet reclames betreffende door Euretco aan hem geleverde producten en verrichte diensten met bekwame spoed maar in ieder geval binnen tien werkdagen na aflevering schriftelijk aan Euretco opgeven, tenzij het gebreken betreft welke eerst bij het gebruik kunnen blijken of waarop volgens handelsusance de controle niet direct na ontvangst der producten pleegt te geschieden. Voor gevallen waarbij beschadiging bij vervoer wordt geconstateerd geldt de termijn van 5 werkdagen als bedoeld in artikel 4.4 van deze Algemene Leveringsvoorwaarden. In dat geval dient de klant de reclame binnen tien werkdagen na ontdekking aan Euretco op te geven. Reclames zijn niet meer ontvankelijk, nadat drie maanden na aflevering zijn verstreken, tenzij Euretco voor de desbetreffende product of producten resp. dienst(en) door de leverancier zal worden gecrediteerd. Geringe in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, breedte, kleuren, finish, maat, afwerking e.d. kunnen geen grond voor reclames opleveren.

7.2         Bij reclames dient de klant nauwkeurig opgave van de aard en grond van de reclame van de desbetreffende factuur te doen. Na het verstrijken van de hiervoor genoemde termijn wordt de klant geacht de producten onvoorwaardelijk te hebben goedgekeurd. Indien het gaat om een structurele en substantiële klacht, inhoudende een klacht in een hele serie artikelen, wordt hierover in onderling overleg een compensatieregeling getroffen. Indien een klacht op enkele producten betreft (afwerking e.d.) die niet kan worden aangemerkt als zijnde substantiële en structurele klacht is de klant niet gerechtigd tot het instellen van een claim, respectievelijk retourzending, dit gezien de prijsstelling van de orders. Wel is de klant ook in deze gevallen verplicht de klachten per artikelnummer te melden aan Euretco, in verband met de handelsrelatie van Euretco met de oorspronkelijke producenten.

7.3         Ingeval van klachten over afgeleverde producten moeten deze bewaard blijven voor inspectie door Euretco. De klant moet Euretco – voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden verlangd, maar in ieder geval niet korter dan 20 werkdagen na de reclame – in de gelegenheid stellen vermissingen, maatverschillen, beschadigingen of andere onvolkomenheden aan de hand van producten in originele staat en in originele verpakking vast te (laten) stellen. Dit heeft geen betrekking op niet-substantiële en niet-structurele gebreken of beschadigingen; deze dient de klant zelf c.q. voor eigen rekening te (laten) repareren.

7.4         Het retour zenden van afgeleverde producten geschiedt geheel voor rekening en risico van de klant. Deze moet voor zorgvuldige verpakking en verzending zorg dragen. Bij gebreke daarvan vervallen de aanspraken van de klant jegens Euretco uit hoofde van dit artikel.

7.5         Euretco kan van tijd tot tijd schriftelijke aanvullende aanwijzingen en instructies geven voor de retourzendingen, die de klant verplicht is na te komen. Bij niet-nakoming van deze instructies en aanwijzingen vervallen de aanspraken van de klant jegens Euretco uit hoofde van dit artikel.

7.6         Indien Euretco een reclame gegrond acht, zal zij te hare keuze een schadevergoeding tot ten hoogste de factuurwaarde van de betrokken producten betalen, hetzij de betrokken producten gratis vervangen, een en ander onder de gehoudenheid van de klant de betrokken producten aan Euretco terug te zenden. Tot meerdere schadevergoeding en tot vergoeding van indirecte schade (al dan niet geleden door de klant/afnemers) is Euretco niet gehouden, behoudens het geval waarin de klant kan aantonen dat de schade is ontstaan door opzet of grove schuld van Euretco of diens bedrijfsleiding.

7.7         Met betrekking tot reclames wordt elke deellevering als een afzonderlijke aflevering beschouwd.

 

ARTIKEL 8 – Eigendomsvoorbehoud.

8.1         De eigendom van de producten die de klant rechtstreeks bij Euretco koopt blijft bij Euretco en zal eerst op de klant overgaan op het moment dat de klant de verschuldigde koopprijs voor de geleverde producten alsmede de verschuldigde vergoeding voor de in het kader van de levering tevens ten behoeve van de klant door Euretco verrichte of te verrichten werkzaamheden heeft voldaan en voor het overige heeft voldaan aan de verplichtingen en/of voorwaarden die Euretco in verband met dit door haar gemaakte eigendomsvoorbehoud heeft gesteld, waaronder begrepen verplichtingen wegens enig tekortschieten.

8.2         Producten worden geacht niet te zijn betaald indien de klant de betaling daarvan niet heeft aangetoond.

8.3         De klant is verplicht de producten van Euretco waarop het eigendomsvoorbehoud rust als zodanig te identificeren en op eerst verzoek van Euretco deze aan te tonen en in geval van betalingsverzuim desverlangd aan deze terug te geven. Voor de op grond van dit artikel teruggenomen producten wordt de klant gecrediteerd voor de marktwaarde voor Euretco op het tijdstip van terugname.

8.4         De klant kan met Euretco Financial Services BV dan wel een derde overeenkomen, dat deze voor hem de koopprijs betaalt en daarvoor in de vordering van Euretco als verkoper wordt gesubrogeerd. Bij betaling door Euretco Financial Services BV dan wel een derde, die in de vordering van de verkopert wordt gesubrogeerd, komt het eigendomsvoorbehoud niet te vervallen.

8.5         Door subrogatie als bedoeld in lid 4 levert Euretco de voorbehouden eigendom van de producten aan Euretco Financial Services BV resp. de gesubrogeerde derde die de koopprijs heeft voldaan. Van het tijdstip van subrogatie af houdt de klant de omschreven producten voor Euretco resp. de gesubrogeerde derde.

8.6         Subrogatie in de vordering door en overgang van de voorbehouden eigendom als hiervoor bedoeld laten onverlet dat de klant Euretco kan aanspreken in het geval Euretco op enigerlei wijze tekortschiet in de nakoming van de tussen hen gesloten overeenkomsten.

8.7         De klant is niet gerechtigd de door Euretco geleverde producten alsmede de producten ten aanzien waarvan aan Euretco het eigendomsrecht toekomt op grond van het bepaalde in lid 1 aan derden door te leveren, in bruikleen te geven, te verpanden of anderszins tot zekerheid over te dragen, alvorens deze volledig zijn betaald.

Het vorenstaande geldt niet voor de gebruikelijke detailverkoop binnen het kader van de gewone bedrijfsvoering van de klant, tenzij aan de klant surseance van betaling is verleend of hij in staat van faillissement is verklaard dan wel bij de klant beslag is gelegd op een handelsvoorraad waarop krachtens deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk eigendomsvoorbehoud van Euretco rust.

8.8         De klant moet Euretco onmiddellijk mededeling doen van aanspraken of pogingen daartoe van derden om producten waarop Euretco enig eigendomsrecht kan doen gelden, in hun bezit te krijgen. De klant dient dit te melden en Euretco gelijktijdig de daarop betrekking hebbende documenten te verschaffen.

8.9         Euretco heeft het recht de aan de klant geleverde producten die eigendom van Euretco zijn gebleven, terug te (doen) nemen, indien de klant niet aan zijn verplichtingen voldoet of Euretco aanleiding heeft aan te nemen dat de klant niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. De klant is verplicht deze terugname medewerking te verlenen. De aan de terugname verbonden kosten zullen de klant in rekening worden gebracht. Bij terugname zal de waarde die de producten alsdan blijken te hebben, aan de klant worden vergoed.

8.10       De klant is verplicht alle producten waarop enig eigendomsrecht van Euretco rust, naar behoren te verzekeren en verzekerd te houden tegen normale bedrijfsrisico’s.

8.11       De goederenrechtelijke gevolgen van eigendomsvoorbehoud van voor uitvoer bestemde producten worden beheerst door het recht van de Staat van bestemming indien dat recht ter zake voor Euretco gunstigere bepalingen bevat.

 

ARTIKEL 9 – Aansprakelijkheid.

9.1         De aansprakelijkheid van Euretco voor schade die de klant lijdt als gevolg van reclames betreffende de door Euretco aan de klant geleverde producten is beperkt als bedoeld in artikel 7.6 van deze Algemene Leveringsvoorwaarden.

9.2         De aansprakelijkheid van Euretco anders dan bedoeld in lid 1, wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van enige overeenkomst of uit welke hoofde dan ook reikt niet verder dan de vergoeding van door de klant geleden directe schade tot maximaal het bedrag van de in de betrokken overeenkomst overeengekomen vergoeding. Bij een overeenkomst met een looptijd van meer dan een jaar wordt de maximale vergoeding bepaald op het totaal van vergoedingen voor het lopende kalenderjaar waarin de tekortkoming zich voordoet. Behoudens indien sprake is van opzet of grove schuld bij Euretco of diens bedrijfsleiding zal de totale vergoeding voor directe schade in geen geval meer bedragen dan (i) € 10.000 in totaal en (ii) ingeval de schade bestaat uit lichamelijk letsel of zaakbeschadiging, maximaal € 10.000 per gebeurtenis, waarbij een reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt aangemerkt, met een maximum van € 50.000,–.

9.3         Onder directe schade als bedoeld in het eerste lid van dit artikel wordt uitsluitend verstaan de kosten die Opdrachtgever redelijkerwijs heeft moeten maken om de tekortkoming van Euretco te herstellen of op te heffen zodat de prestatie van Euretco wel aan de overeenkomst beantwoordt, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van die schade.

9.4         Iedere aansprakelijkheid van Euretco voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winst- en omzetderving, gemiste besparingen, reputatieschade en geleden verliezen is uitgesloten. De klant vrijwaart Euretco voor aanspraken van derden ter zake van schade als hierboven bedoeld.

9.5         De klant is gehouden alle redelijkerwijs mogelijke medewerking te verlenen aan een eventuele product recall. Medewerking houdt in ieder geval in het nemen van schade beperkende maatregelen en verschaffen van openheid met betrekking tot de afnemers van de klant.

9.6         Aanspraken die de klant meent te hebben op Euretco dienen binnen zes maanden na het ontstaan van de schade schriftelijk te worden gemeld aan Euretco, dan wel binnen zes maanden nadat de klant redelijkerwijs bekend had moeten zijn met het bestaan en de omvang van de schade. Indien de klant niet tijdig overgaat tot melding van haar schade zal dit worden aangemerkt als een onherroepelijk afstand van recht.

 

ARTIKEL 10 – Intellectuele eigendomsrechten.

10.1       Alle rechten van intellectuele eigendom ter zake van producten en/of diensten alsmede al hetgeen dat wordt ontwikkeld en/of gebruikt ter uitvoering van enige overeenkomst tussen Euretco en de klant, berusten uitsluitend bij Euretco of haar leveranciers. Overdracht van rechten van intellectuele eigendom geschiedt uitsluitend indien dit expliciet en schriftelijk tussen partijen overeengekomen is.

10.2       De klant zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Euretco resultaten van haar diensten op enigerlei wijze openbaar maken, verveelvoudigen, aan een derde ter beschikking stellen of voor een ander doel aanwenden dan waarvoor zij bestemd zijn.

10.3       Door Euretco op producten en/of diensten vermelde auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom mogen door de klant niet verwijderd worden.

10.4       Aan de klanten die niet als vaste afnemer bij Euretco zijn aangesloten op grond van een basisovereenkomst, is het niet toegestaan gebruik te maken van het merk en/of de merken waaronder Euretco haar producten en diensten in het verkeer brengt, hetzij voor reclame- en/of publiciteitsdoeleinden, hetzij voor andere doeleinden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen wordt.

10.5       Indien Euretco ten behoeve van toekomstige orders voor de klant labels met een merk van de klant, of andere markerings- of verpakkingsmiddelen op voorraad houdt, is de klant verplicht bij beëindiging van de zakelijke relatie, deze labels, markerings- of verpakkingsmiddelen tegen vergoeding van de kostprijs van Euretco af te nemen.

10.6       De klant die de bepalingen van dit artikel overtreedt, zal de klant per overtreding aan Euretco een direct opeisbare boete van € 5.000,- verschuldigd zijn, onverlet de bevoegdheid van Euretco om naast of in plaats van de verschuldigde boete volledige schadevergoeding, nakoming en/of ontbinding, ontbinding van de overeenkomst te vorderen. Bij het vorderen van volledige schadevergoeding zullen voor dezelfde schadeveroorzakende gebeurtenis verbeurde en door Euretco ontvangen boetes in mindering worden gebracht op de gevorderde schadevergoeding.

 

ARTIKEL 11 – Zekerheidstelling.

11.1       De klant zal, op eerste verzoek van Euretco, een door Euretco te bepalen zekerheid stellen voor zijn verplichtingen uit lopende of toekomstige overeenkomsten van maximaal de hoogte van het totaal van de door de klant afgegeven of af te geven orders.

11.2       Indien in enig seizoen het totale orderbestand van de klant bij Euretco groter is dan de voor dat seizoen geldende zekerheid, zal de klant op eerste verzoek van Euretco voor het hogere bedrag een aanvullende zekerheid afgeven.

11.3      De gestelde zekerheid wordt in stand gehouden zolang er sprake is van regelmatige transacties tussen partijen en vervalt indien gedurende meer dan 8 maanden geen transacties meer plaatsvinden.

11.4       Euretco blijft evenwel te allen tijde gerechtigd, alvorens tot levering en overdracht over te gaan, van de klant een (nadere) zekerheid te verlangen dat deze zijn betalingsverplichting zal nakomen. Bij gebreke hiervan heeft Euretco het recht de betrokken order te annuleren zonder schadeplichtig te zijn.

 

ARTIKEL 12 – Nietigheid, vernietigbaarheid en wijziging.

12.1     Indien een of meer van de bepalingen van de overeenkomst(en) tussen Euretco en de klant of van deze voorwaarden nietig zouden zijn c.q. worden verklaard, ongeldig zouden zijn of strijdig met de wet, zal zulks de geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst(en) en deze voorwaarden niet kunnen aantasten. Euretco behoudt zich het recht voor om deze algemene leveringsvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Wijzigingen worden minimaal dertig dagen voorafgaand aan de wijziging op een door Euretco geschikt geachte wijze medegedeeld.

 

ARTIKEL 13 – Geschillen.

13.1       Op deze voorwaarden en op de overeenkomst(en) tussen Euretco en de klant is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag 1980 is uitdrukkelijk uitgesloten.

13.2       Alle geschillen die direct of indirect voortvloeien uit de overeenkomst en deze algemene leveringsvoorwaarden zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement Breda of in het Arrondissement Utrecht; zulks naar keuze van Euretco.

 

ARTIKEL 14 – Deponering.

14.1       Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 20074112 en bij de Kamer van Koophandel te Almere onder nummer 20075267. Van toepassing is steeds de laatste gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de transactie.